Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

Wanneer u door ons kantoor een zaak of meerdere zaken laat behandelen gebeurt dat op basis van een overeenkomst van opdracht. Op alle opdrachten en aanvragen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing welke deel uitmaken van dit informatiepakket en zijn in te zien op www.lpl-advocaten.nl Toepasselijkheid van eventueel door u gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

U kunt de tekst van onze algemene voorwaarden  ook opvragen bij de griffie van de rechtbank te Arnhem, waar deze zijn gedeponeerd.

Hoe werken wij?

 

LPL is een praktisch ingesteld en professioneel advocatenkantoor, dat zich richt op ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, particulieren en Duitse cliënten. Wij zoeken naar creatieve en de meest eenvoudige oplossingen voor de juridische vraagstukken die u ons voorlegt. Ons werkgebied bestrijkt de gehele Achterhoek en Liemers. Onze klanten zijn echter ook wel uit een ruimere regio, waaronder het Duitse grensgebied, afkomstig.


Wij staan u graag (en ter zake kundig) bij in procedures, maar proberen u niettemin de lange weg langs rechtbanken en gerechtshoven als het even kan te besparen.

Beter voorkómen dan vóórkomen.

 

Anders gezegd: niet het procederen is het doel, maar het bewerkstelligen van oplossingen. Als dat doel bereikt kan worden zonder dat de toga uit de kast moet, is dat veelal te prefereren boven een gang naar de rechtbank.


Maar als een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, staan we u uiteraard met raad en daad terzijde, met daarbij slechts één belang: uw belang.


Gedurende zo'n procedure houden wij u voortdurend op de hoogte van de gang van zaken, in heldere en voor u begrijpelijke taal en trachten we telkens de verhouding tussen kosten en baten in het oog te houden.

Voor alles: oplossingsgericht.

 

Deze oplossingen moeten vervolgens snel en op een heldere en beknopte wijze, worden gepresenteerd en in de praktijk worden gebracht.


Een soepele samenwerking en communicatie met de advocaat is daarvoor een vereiste. De advocaat moet toegankelijk zijn en weten wat de business van de cliënt inhoudt. Wij zetten zoveel mogelijk moderne communicatiemiddelen in om dat zo goed mogelijk te garanderen.


Wij willen u kennen. Zonder kennis van hetgeen u bezig houdt en hoe uw onderneming er uit ziet kan er niet efficiënt worden gewerkt. Wij investeren dan ook graag in een uitgebreid kennismakingsgesprek en/of een bedrijfsbezoek.

 

De zwaartepunten van LPL liggen op het vlak van het ondernemingsrecht in brede zin, waaronder arbeidsrecht, handelsrecht, incassozaken en aansprakelijkheidsrecht. Ook onze activiteiten op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht, meer in het bijzonder in verband met letselschades, verdient hier vermelding.


LPL is zowel regionaal (Liemers, Achterhoek, KAN-regio) als internationaal (EUREGIO-naal) actief. Die internationale activiteiten betreffen het bijstaan van buitenlandse cliënten bij het oplossen van Nederlandse juridische vraagstukken.

 

Elders in dit informatiepakket treft u per advocaat meer informatie aan.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Op basis van deze wet is LPL Advocaten verplicht, in beginsel vóór het aangaan van een zakelijke relatie, een cliëntenonderzoek in te stellen, hetgeen onder meer de plicht tot identificatie van haar cliënten bevat. Voorts is ons kantoor gehouden melding te maken van ongebruikelijke transacties. Deze regelgeving geldt voor alle advocatenkantoren. De identificatieplicht is onder meer van toepassing op werkzaamheden verricht door advocaten, belastingadviseurs, notarissen en accountants.

Is eenmaal een cliëntenonderzoek verricht dan blijft het formeel daar niet bij. De Wwft verplicht tot voortdurende controle op de zakelijke relatie en de tijdens de zakelijke verrichte transacties, om zo te toetsen of de cliënt nog voldoet aan het profiel zoals is vastgesteld voor aanvang van de dienstverlening.

Er geldt echter een algemene uitzondering op het cliëntenonderzoek en de meldplicht in alle gevallen waarin wij cliënten bijstand verlenen in het kader van een (dreigend) rechtsgeding en alle gevallen waarin wij nog doende zijn om de rechtspositie van de cliënt te bepalen (in de praktijk eigenlijk alleen het eerste oriënterende gesprek).

Wat houdt de Wwft qua cliëntenonderzoek voor u in en wat hebben wij nodig?

  • bij rechtspersonen: een origineel uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel dan wel een elektronisch uittreksel en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon;
  • bij natuurlijke personen: een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart).
  • aan buitenlandse vennootschappen en rechtspersonen - en hun vertegenwoordigers - zullen wij vragen om zich met dezelfde soort documenten te identificeren. In voorkomende gevallen kan dit betekenen dat een locale advocaat of notaris deze identificatie namens ons moet verrichten.

De Wwft schrijft voorts voor dat, naast notarissen en belastingadviseurs, ook advocaten, transacties met een ongebruikelijk karakter moeten melden aan het landelijke Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Het Ministerie van Financiën heeft een indicatorenlijst samengesteld op basis waarvan bijzondere transacties onderscheiden kunnen worden.

Een meldplicht kan overigens alleen ontstaan in die gevallen waarin ook de identificatieplicht (zie boven) bestaat. De meldplicht is voor advocaten onontkoombaar. Wij kunnen ons in gevallen waarin een meldplicht ontstaat niet aan die meldplicht onttrekken op grond van onze geheimhoudingsplicht en ons verschoningsrecht. Het spreekt voor zich dat wij onze geheimhoudingsplicht in alle overige gevallen strikt zullen naleven.

Wij realiseren ons dat de nieuwe wetgeving voor zowel u als ons (administratieve) lasten met zich meebrengt. Het niet voldoen aan de nieuwe wet levert een delict op waarvoor wij vervolgd kunnen worden. Wij vragen derhalve uw begrip voor de gevolgen die deze nieuwe wetgeving voor u en ons met zich meebrengt.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!