Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

Drawer

Morbi lectus risus, iaculis vel, suscipit quis, luctus non, massa. Fusce ac turpis quis ligula lacinia aliquet. Mauris ipsum.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LPL-ADVOCATEN

1.     Onder de handelsnaam LPL Advocaten wordt door de rechtspersoon naar het recht van Engeland en Wales LPL Advocaten llp de rechtspraktijk bedreven.

2.     LPL Advocaten LLP is een limited liability partnership, opgericht naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer OC367733. LPL Advocaten LLP is statutair gevestigd te 207 Regent Street, 3rd floor, London W1B 3HH, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Het Beatrixpark 20 te 7101 BN Winterswijk, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland onder nummer 53598555.

3.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens LPL advocaten en op alle rechtsverhoudingen van LPL advocaten met derden. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten.

4.     De opdrachtgever wordt geacht ter zake de rechtsverhouding met LPL advocaten onherroepelijk woonplaats te hebben gekozen aan het adres dat ten tijde van aanvang van de opdracht wordt opgegeven.

5.     LPL advocaten is de met uitsluiting van alle anderen enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LPL advocaten. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten

6.     Indien in verband met de aan LPL advocaten opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal LPL advocaten, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt en LPL advocaten zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers in acht nemen. LPL advocaten is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. LPL advocaten heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.

7.     De advisering door LPL advocaten ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de cliënt eendersluidende schriftelijke mededeling van LPL advocaten ontvangt.

8.     Iedere aansprakelijkheid van LPL advocaten voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens LPL advocaten of anderszins verband houdend met een aan LPL advocaten verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door LPL advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van LPL advocaten komt. Indien, om welke reden dan ook, krachtens de bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaats vindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot € 100.000,=. De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

9.     Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze LPL advocaten niet schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld binnen 365 dagen nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij de aansprakelijkheid baseert.

10.  Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van LPL advocaten, vrijwaart de cliënt LPL advocaten voor en tegen, en zal de cliënt LPL advocaten schadeloos stellen terzake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op LPL advocaten mocht hebben of jegens LPL advocaten mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door LPL advocaten voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan LPL advocaten, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die LPL advocaten lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

11.  Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan LPL advocaten honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door LPL advocaten worden vastgesteld. Naast het honorarium is de cliënt aan LPL advocaten verschuldigd de verschotten die LPL advocaten ten behoeve van de cliënt betaalt, en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief. De declaraties van LPL advocaten moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft LPL advocaten het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum. LPL advocaten heeft in dit geval tevens het recht de werkzaamheden op te schorten. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door LPL advocaten gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen bij de eerste aanmaning 5% van de hoofdsom. Vanaf de tweede aanmaning geldt voor de aanmaningskosten de staffel op grond van de algemene maatregel van bestuur bij artikel 6:96 BW. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de cliënt zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

12.  Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van LPL advocaten, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

13.  Door LPL advocaten zal geen procedure worden aangevangen, dan wel verweer worden gevoerd zonder dat door de cliënt een voorschot op het honorarium, dan wel een voorschot op de door de Raad voor rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage, in te schatten door LPL advocaten, alsmede het door de cliënt aan de gerechtelijke instantie in verband met de procedure verschuldigde griffierecht aan LPL advocaten is betaald.

14.  De rechtsverhouding tussen LPL advocaten en de cliënt of andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.

15.  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens LPL advocaten verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

16.  De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de partners van LPL advocaten, de bestuurders van die partners en alle personen die voor LPL advocaten werkzaam zijn of waren, hetzij als vennoot (als hierboven genoemd), werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.

17.  Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Duitse en Engelse taal. In geval van een verschil of tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de Engelse en/of Duitse tekst van deze Algemene Voorwaarden of een verschil in de interpretatie daarvan, prevaleren de Algemene Voorwaarden opgesteld in de Nederlandse taal.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland.

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!